Betingelser

BETINGELSER FOR FAKTURERING VIA FAKTURASERVICE.DK

GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2023

Klik på en overskrift for at læse

FakturaService.dk udbyder en tjeneste til afsendelse af elektroniske fakturaer til det offentlige og nogle virksomheder i Danmark (EAN modtagere). Desuden tilbydes mulighed for at afsende PDF fakturaer til e-mail modtagere samt papirfakturaer til postmodtagere. Tjenesten udbydes som en ren online tjeneste via hjemmesiden FakturaService.dk. FakturaService.dk fungerer som en web applikation og understøttes af de mest populære internetbrowsere. Brugerfladen forefindes udelukkende på dansk. FakturaService.dk drives af FAKTURASERVICE A/S (CVR nummer: 29633932), Gunnar Clausens Vej 24 B, 1. tv., 8260 Viby J. Virksomheden opererer fra Danmark og er underlagt dansk lovgivning. For at benytte tjenesten skal man oprette en konto hos FakturaService.dk. Dette gøres online og er gratis. Kontoen giver adgang til log ind område med mulighed for at indstille kontoen og oprette/redigere fakturaer. For at afsende fakturaer skal man forudbetale et beløb til kontoen, som herefter nedskrives i takt med forbrug. "Faktura" til afsendelse kan både være en faktura eller en kreditnota.
For at kunne oprette en konto hos FakturaService.dk forudsættes det, at man driver erhvervsvirksomhed i Danmark med henblik på at fakturere. En konto tilknyttes et dansk CVR- eller SE-nummer eller et dansk telefonnummer. Afsendelser tilknyttes enten et dansk CVR-, SE- eller CPR-nummer.
Der kan foretages indbetaling af et beløb fra DKK 1,- til 3.000,-. Indbetaling sker udelukkende i hele danske kroner. Indbetaling kan udelukkende ske online med Dankort, VISA-Dankort, VISA Electron, Mastercard, Maestro kort eller ved brug af giroindbetaling i netbank. Der betales et gebyr pr. indbetaling afhængig af beløbsstørrelse og betalingsmåde. Gebyrerne kan ses i prislisten og bliver synliggjort i forbindelse med guiden til at foretage indbetalinger. Ved indbetaling online med kort fremsendes en kvittering for indbetaling til kontohavers e-mail angivet i stamdata i kontoens log ind område. Ved giroindbetaling fungerer kvittering fra banken som indbetalingskvittering. Ved giroindbetaling opskrives kontoens saldo, når FakturaService.dk har registreret indbetalingen på dennes girokonto. FakturaService.dk tilstræber at håndtere giroindbetalinger indenfor 3 hverdage fra betalingsdato. Ved online kort indbetalinger opskrives kontoens saldo straks efter indbetaling. Der er ingen grænse for, hvornår beløb på en konto senest skal være forbrugt.
Forbrug trækkes løbende fra kontoens saldo. En kontos saldo kan ikke gå under DKK 0,00 med mindre der er aftalt en kreditramme for kontoen. Er der ikke dækning for et ønsket forbrug tilhørende en levering af en ydelse på kontoen, kan levering af ydelsen ikke foretages før dækning igen er til stede på kontoen. Der udstedes hver måned en faktura for kontoen med alt forbrug i måneden. Fakturaen vil få fakturadato den sidste kalenderdag i måneden. Hvis der ikke har været bevægelser på en konto i en måned udstedes der ingen faktura for kontoen denne måned. Fakturaen forefindes i kundens log ind område og kan hentes / udskrives her. Der udsendes ikke faktura med mindre andet er aftalt. Fakturaen udstedes med de stamdata kontohaver har angivet ved kontooprettelse eller senere har opdateret i kontoens log ind område. Det er kontohaverens ansvar at holde disse oplysninger korrekte til enhver tid. Er en konto tilmeldt bagudvis betaling efter faktura (kreditkøb), udsendes faktura med opkrævning i måneden efter forbrug. Denne faktura forfalder til betaling den 15. i måneden efter forbruget - prisen for bagudfaktureringen er DKK 28,00 ex. moms pr. opkrævning. Ved kreditkøb pålægges kontoen et gebyr for denne ydelse, hvis størrelse til enhver tid fremgår under optankingen.
En konto kan uden varsel opsiges af både kontohaver og FakturaService.dk. Opsigelse af en konto kan kun ske skriftlig til henholdsvis FakturaService.dk eller kontohaver. Der skal påregnes op til 3 ugers ekspeditionstid for behandling af en opsigelse fra kontohavers side. Ved opsigelse tilbagebetales kontoens saldo fratrukket alt forbrug til en af kontohaver anvist dansk bankkonto. Saldoen fratrækkes et gebyr på DKK 80,00 + moms før udbetaling. Er saldoen herefter negativ udbetales intet. I forbindelse med opsigelse fjernes kundens adgang til kontoen permanent.
Indbetaling til en konto kan til enhver tid fortrydes. I dette tilfælde betragtes dette som opsigelse af kontoen - se derfor afsnittet om opsigelse ovenfor. Forbrug foretaget i systemet kan ikke fortrydes.
Er en konto ikke aktiv i 24 måneder i træk, betragtes kontoen som ikke aktiv, og der lukkes for adgang til kontoen. Samtidig med lukning, nulstilles saldoen ved at eventuel restsaldo faktureres som forbrug på kontoen på dagen for lukningen. Aktivitet defineres som afsendelse fra kontoen. Ønskes igen adgang til kontoen, kan dette ske ved henvendelse til vores kundeservice med anmodning herom. Efter 5 år fra seneste aktivitet på kontoen slettes alle data på kontoen og kontoen kan derfor ikke længere genskabes.
Der betales pr. afsendelse eller forsøg på afsendelse. Kan en faktura ikke leveres til modtageren på grund af fejlindtastede data, betragtes dette som et afsendelsesforsøg. Det er til enhver tid kontohavers ansvar, at de indtastede data er korrekte og fyldestgørende. Dog benyttes datavalidering ved indtastningsformularer og testrutiner i stort omfang af systemet, så afsendelse ikke er mulig, før data formodes at være korrekte. Kontoens saldo nedskrives med forbruget straks efter kontohaverens anmodning om afsendelse.
Adgang til log ind område for kontoen er udstyret med log ind. Det er kontohaverens ansvar at uvedkommende ikke opnår adgang til kontohaverens log ind område. Det er kontohaverens ansvar at ingen uvedkommende opnår kendskab til adgangskode for log ind. Alle transaktioner foretaget med gyldig log ind, sker under kontohaverens ansvar. Har kontohaveren glemt eller mistet adgangskoden, kan FakturaService.dk udstede en ny. Dette sker ved at kontohaveren kontakter FakturaService.dk og anmoder herom. FakturaService.dk kan opkræve et gebyr for dette.
FakturaService.dk fraskriver sig alt ansvar for rigtigheden af indholdet i de afsendte fakturaer. Herunder beløb, momsudregninger, rabatter, betalingsfrister mv. Fejl i data som resulterer i udeblivelse af betaling eller overtrædelse af lovgivningen er udelukkende kontohaverens ansvar. Systemet indeholder dog en række valideringer og testrutiner, som minimerer risikoen for fejldata og udregninger.
FakturaService.dk tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. FakturaService.dk er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Afsendelse af elektroniske fakturaer til modtageren sker gennem en af FakturaService.dk valgt udbyder med adgang til relevante udvekslingsnetværk i Danmark og EU. Afsendelsen forsøges udført snarest muligt efter at en given faktura er blevet anmodet om at blive afsendt af kontohaveren. FakturaService.dk kan dog ikke garantere en tidsfrist for fakturaens fremkommen hos slutmodtageren. Det bestræbes dog at være hurtigst muligt og afsendelse indenfor få minutter.
Alle ydelser på FakturaService.dk's hjemmeside er oplyst i danske kroner og ekskl. moms..
Kunden erklærer sig bekendt med FakturaService.dk's generelle handelsbetingelser. FakturaService.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans. En tjeneste til afsendelse af elektroniske fakturaer i Danmark (EAN modtagere).